האם נכים זכאים להטבות בתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל?

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
האם נכים זכאים להטבות בתשלום דמי הסכמה לרשות מקרקעי ישראל?

רקע כללי:

רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, הקרן הקיימת לישראל ורשות הפיתוח, מקצה קרקעות למגוון רחב של חוכרים: פרטיים, חברות, עמותות ועוד – קרקעות המשמשות למגוון ייעודים ושימושים: מגורים, תעשייה, מסחר, חקלאות ועוד.

במקרים שבהם בעל זכויות החוכר את הנכס (נכס שאינו מהוון) מבקש להעביר את זכויותיו, כולן או חלקן, בתמורה או שלא בתמורה, לגורם אחר – הוא מחויב לקבל את אישורה של רמ"י להעברת הזכויות מאחר שהיא זו המנהלת את רישום החכירה והבעלות בקרקע.

מהם התנאים לאישור העברת הזכויות?

רמ"י תאשר את העברת הזכויות במקרים המצטברים הבאים:

 1. עמידה בנהלי המנהל בעת הגשת הבקשה.
 2. בעל הזכויות משלם את חובות דמי החכירה השנתיים (אם קיימים כאלה) ודמי ההסכמה.

כך לדוגמה, דייר בעל זכות חכירה בנכס שבו עתיד להתבצע פרויקט פינוי-בינוי, יידרש לקבל את אישור רשות מקרקעי ישראל להעברת זכויותיו בנכס ליזם, וזה יותנה בתשלום חובות דמי החכירה אם קיימים ובתשלום דמי הסכמה, כל זאת כיוון שעסקת פינוי-בינוי היא עסקת מכר מלא של הזכויות בנכס, ובטרם ביצוע העברת הזכויות, הדירה עדיין אינה בבעלותו של הדייר. לכן הסכם כאמור לא ייחתם עם היזם עד לקבלת האישור מרמ"י.

מהם דמי הסכמה?

המונח "דמי הסכמה" מבטא גובה התשלום שמעביר הזכויות יידרש לשלם לרמ"י עבור עליית ערך הקרקע בנכס לא מהוון בעת הבקשה להעברת זכויות.

כיצד מחושבים דמי הסכמה?

דמי ההסכמה נגזרים מעליית ערך שווי הקרקע ממועד רכישת הזכויות ועד למועד העברת הזכויות והם מהווים 1/3 מעליית הערך, כך שמדובר בסכומי כסף לא מבוטלים.

האם ניתן לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה?

ניתן לקבל פטור מתשלום דמי הסכמה בעת ביצוע העברת זכויות, במקרים הבאים:

 1. באמצעות היוון דמי החכירה השנתיים.
 2. נכים ובעלי מוגבלויות אשר בחרו להעביר את זכויותיהם – על אף שלא היוונו את דמי החכירה השנתיים – זכאים לפטור מתשלום דמי ההסכמה עד לסכום של 30,000 ש"ח, צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם באפריל 1992. ההטבה הניתנת לכל נכה או בעל מוגבלות – פעם אחת בחיים.

מי זכאי להטבה?

 1. נכה צה"ל שנקבעו לו 50% נכות לפחות על-ידי ועדה רפואית במשרד הביטחון.
 2. מקבל קצבת נכות כללית שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות.
 3. נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 80% לפחות.
 4. מי שנקבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 80% לפחות על-ידי ועדה רפואית של משרד הבריאות.
 5. מי שנקבעה לו נכות רפואית בשיעור של 80% לפחות על-ידי ועדה רפואית לפטור ממס הכנסה או ועדה רפואית להנחה במס רכישה.
 6. נפגע פעולת איבה שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 80% לפחות.
 7. אסיר ציון שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 80% לפחות.
 8. ניצולי שואה ונכי המלחמה בנאצים שנקבעו להם 80% נכות לפחות על-ידי משרד האוצר.
 9. עיוור על פי אישור משרד הרווחה והשירותים החברתיים הנושא תעודת עיוור או לקוי ראייה.

כיצד ניתן לממש את ההטבה?

נכה, בעל זכויות חכירה בנכס, רשאי להגיש טופס בקשה בצירוף האישורים הדרושים למשרדי רשות מקרקעי ישראל באזור המגורים שבו מצוי הנכס. אין צורך להתייצב במשרדי הרשות לצורך הגשת הבקשה. ניתן לשלוח את הבקשה בדואר רשום.

מימוש הזכאות מותנה בהצגת מסמכים ואישורים המעידים על הנכות. נכים שביקשו להעביר לידיהם את זכויות הבעלות בנכס החכור ולא ידעו על הטבה זו, מוצע שיבדקו אפשרות להחזרי התשלומים ששולמו על ידם או עבורם לרשות מקרקעין ישראל.

חיה אביסרור שמעוני
עו"ד ורו"ח חיה אביסרור שמעוני

בעלת משרד בוטיק בעל מומחיות רחבה ומקיפה של עולם המס האזרחי על כל רבדיו, לרבות התמחות במיצוי זכויות רפואיות אל מול רשויות המס.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

לייעוץ משפטי אישי