מוקש ושמו "תקופת אכשרה" בקרן פנסיה

שיתוף ב facebook
שיתוף
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מוקש ושמו "תקופת אכשרה" בקרן פנסיה

הצטרפתם כעמיתים לקרן פנסיה. הכיסוי הביטוחי למקרה נכות ולמקרה פטירה מתחיל ממועד ההפקדה הראשון לקרן. אולם עמיתים רבים אינם מודעים לכך שבתקנוני קרנות הפנסיה קיים סעיף השולל, במקרים רבים, את זכאותם לפנסיית נכות (אובדן כושר עבודה). סעיף זה קרוי "תקופת אכשרה".

מהי "תקופת אכשרה"? מתי היא מתחילה? כיצד היא עלולה להשפיע באופן דרמטי על הזכויות שלכם, בהגיע יום פקודה?

תקופת אכשרה היא תקופה של 60 חודשים ממועד ההצטרפות לקרן. במהלך התקופה נשללת הזכאות לפנסיית נכות כאשר הנכות שבה לקה העמית, היא תוצאה ממחלה שקדמה למועד ההצטרפות לקרן. במילים אחרות, אם במהלך התקופה בת 5 השנים הוגשה לקרן תביעה לאובדן כושר עבודה ומקור האירוע שבגינו הוגשה התביעה נובע ממחלה שקדמה למועד ההצטרפות לקרן, התביעה תידחה.

להלן שתי דוגמאות למכשול שהסעיף מציב בפני עמיתי הקרנות בבואם לממש את ביטוחיהם בקרן הפנסיה:

1. שמואל נג'י הצטרף ל"קרן הפנסיה מקפת" בחודש ספטמבר 2011. במועד זה שילם את הפרמיה הראשונה וכן פרמיה רטרואקטיבית בגין שבעת החודשים שקדמו למועד ההצטרפות בפועל.

נג'י סבל מתסמונת התעלה הקרפלית טרם הצטרפותו לקרן. בשל החמרה במצבו, נאלץ להפסיק לעבוד. נג'י פנה לקרן וביקש לממש את זכותו לקבל פנסיית נכות. אולם הקרן דחתה את הבקשה מן הטעם שטרם חלפה תקופת אכשרה בת 5 השנים ממועד ההצטרפות לקרן. נג'י הגיש ערר על ההחלטה לוועדה רפואית לעררים בטענה כי מועד ההצטרפות לקרן הוא בחודש פברואר 2011 אך, כצפוי, הערר נידחה. נגי' נאלץ לפנות לעזרת בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב.

השאלה שעמדה בפני השופטת הייתה: האם יש למנות את התקופה שבגינה שולמו פרמיות רטרואקטיבית במניין החודשים הנדרשים לצורך השלמת תקופה האכשרה המזכה בפנסיית נכות? השופטת עיינה בתקנון הקרן ולא מצאה בו הגדרה למונח "מועד ההצטרפות" או הוראה הקובעת כי מועד ההצטרפות לקרן הוא מועד ביצוע התשלום הראשון בפועל לקרן, להבדיל מהמועד שממנו נזקפו לראשונה הפרמיות ששולמו. בנוסף, השופטת הבחינה כי התקנון אינו מכיל הוראה האוסרת רכישת זכויות רטרואקטיבית וקיצור תקופת האכשרה באמצעות תשלום פרמיות רטרואקטיבית. זאת בניגוד לתקנונים אחרים שבהם קיימת קביעה מפורשת שפרמיות ששולמו בגין תקופה הקודמת למועד תשלומם לא יקנו לעמית כיסוי ביטוחי באופן רטרואקטיבי ולא יאפשרו קיצור תקופת האכשרה.

הקרן, מזכירה השופטת, חבה בחובת נאמנות כלפי עמיתיה לרבות חובת גילוי יזום של פרטים רלבנטיים, הידועים לה והעלולים לפגוע במבוטח. משכך, היה על הקרן ליידע את נג'י עם הצטרפותו לקרן, שאין אפשרות לקצר את תקופת האכשרה באמצעות תשלום פרמיות באופן רטרואקטיבי. לא זו בלבד שהקרן לא עשתה כן, אלא שלאורך תקופת חברותו בקרן, הפיקה לו הקרן מסמכים שבהם ציינה במפורש שמועד הצטרפותו לקרן הוא חודש פברואר 2011.

על רקע דברים אלה, קבעה השופטת כי מועד ההצטרפות לקרן הוא חודש פברואר 2011, וכי במועד קרות האירוע הביטוחי, השלים נג'י את תקופת האכשרה הנדרשת בת 5 השנים. למרבה הצער, פסק הדין שניתן בעניינו של נג'י לא יוכל לסייע לעמיתים רבים.

בחודש יוני 2018 נכנס לתוקף התקנון התקני בקרנות הפנסיה. מדובר בתקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה החדשות והוא קובע מפורשות כי פרמיות ששולמו בגין תקופה הקודמת למועד תשלומן, לא יקנו לעמית כיסוי ביטוחי בגין התקופה שקדמה למועד תשלומן והתקופה שקדמה למועד התשלום לא תבוא במניין תקופת האכשרה. סעיף תקופת האכשרה בתקנון האחיד קובע כי קרן הפנסיה לא תשלם לעמיתיה פנסיית נכות אם הנכות היא "כתוצאה ממחלה, מתאונה או מום שאירעו או החלו לפני הצטרפות העמית לקרן", אלא אם כן חלפו חמש שנים ממועד ההצטרפות ועד לנכות.

מה דינו של עמית שאובדן הכושר לעבודה שלו נובע ממחלה שהחלה לפני הצטרפותו לקרן אך הוא לא ידע עליה וטרם חלפו חמש שנים כנדרש בתקנון?

2. אבו נאסר אובחן כסובל ממחלת טרשת נפוצה חודשים ספורים לאחר הצטרפותו לקרן פנסיה "מנורה מבטחים". פנייתו לקרן בבקשה לקבלת פנסיית נכות נדחתה מהטעם שאובדן הכושר לעבודה נובע ממחלה הקודמת למועד הצטרפותו לקרן.
בערעור שהגיש לבית הדין האזורי לעבודה בחיפה טען אבו נאסר שהוא אובחן כחולה רק לאחר הצטרפותו לקרן ולכן אין להחיל עליו את תקופת האכשרה. השופטת בחנה את סעיף תקופת האכשרה וקבעה כי אכן, בעבר, הסעיף נוסח באופן שפטר את הקרן כאשר "הנכות היא כתוצאה ממחלה או מום שנקבעו לפני ההצטרפות לקרן", כלומר נדרש היה שתהיה אבחנה רפואית בדבר קיום המחלה, קודם להצטרפות העמית לקרן.

לעומת זאת, בתקנון שחל על אבו נאסר נדרש שהנכות תהא כתוצאה ממחלה או מום ש"ארעו או החלו לפני ההצטרפות לקרן". לאור השינוי בנוסח הסעיף קבע בית הדין כי אין רלבנטיות לשאלה מתי אובחנה המחלה שממנה סובל העמית, והשאלה החשובה היא מתי אירעה המחלה או מתי החלה, והאם היא אירעה או החלה לפני הצטרפות העמית לביטוח. מאחר שתסמיני המחלה היו קיימים אצל אבו נאסר טרם הצטרפותו לקרן, דחה בית הדין את הערעור.

גם ערעור שהגיש אבו נאסר לבית הדין הארצי לעבודה, נדחה. בית הדין הארצי לא קיבל את טענתו שמאחר שמחלתו אובחנה רק לאחר הצטרפותו לקרן, אין מדובר במחלה קודמת אלא במחלה נסתרת שלא הייתה בידיעתו. בית הדין הארצי הבהיר כי תחילתה של מחלה היא המועד שבו החלה לתת את ביטויה במבוטח אפילו טרם אובחנה ככזו, ואין רלבנטיות אם העמית ידע על מחלתו אם לאו.

אין ספק שהשאלה מהו המועד שבו החלה המחלה לתת את ביטויה במבוטח תהיה כר פורה למחלוקות נוספות בין קרנות הפנסיה לעמיתים.

עו"ד מיטל ירון

עו"ד מיטל ירון, בעלת משרד בוטיק. בעלת ניסיון וידע של למעלה מ-20 שנים בתחום הביטוח והנזיקין ובייחוד בתביעות ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה וסיעוד. מנהלת את פורום ביטוח באתר הפורומים המשפטיים.

* האמור בתוכן דלעיל אינו תחליף לייעוץ משפטי. כל העושה שימוש במאמרים משפטיים באתר, עושה כן באחריותו ועל דעת עצמו.

מאמרים נוספים
לייעוץ משפטי אישי